Vaaggrond

Vaaggrond is een kleinschalige kunstlocatie. Het is gelegen in het buitengebied, het ommeland van Veldhoven. Veldhovenaren noemen het gebied ook wel ‘het balkon van de Kempen’. Vaaggrond zelf laat zich het best omschrijven als een bostuin. Het is een open atelier in een groene ruimte. Er vinden exposities en evenementen plaats. De lokatie fungeert als een laagdrempelige pleisterplaats voor fietsers en wandelaars. Daarnaast trekt de lokatie recreanten met belangstelling voor kunst, cultuur en natuur. Deze groene ruimte maakt het mogelijk om kunstenaars te ontmoeten én hun werk bekijken. Tevens biedt Vaaggrond kleinschalige workshops en cursussen. Je kunt er vergaderen met je voeten in het gras. Of gewoon picknicken. Voor een ieder wat wils. Altijd op maat.

Hét Museum zonder Muren

VaaggrondHetMuseumZonderMuren-300x200links1Op Vaaggrond is een wisselend samengestelde groep professionele kunstenaars actief.  Allen hebben gemeen dat zij in een groene omgeving willen werken. Hun werk positioneren zij in de relatie tot een natuurlijke omgeving. Vaak fragiel en kwetsbaar. Vaaggrond toont kunstzinnig werk vol verbeelding. Hét museum zonder muren.
De lokale cultuur en de groene ruimte dragen bij aan het unieke seizoensgebonden klankkleur. Kunst met betekenis

Midwinter expositie

Vaaggrond exposeert, tot nu toe uitsluitend, midwinter. Traditiegetrouw kunnen bezoekers er getuige van zijn dat iedere afzonderlijke kunstenaar een eigenzinnige weg zoekt in de hedendaagse vormgeving. Allemaal professionals die een persoonlijk handschrift ontwikkelen. Gemeenschappelijk laten zij zich inspireren door de locale cultuur. Iedere jaarwisseling creëren zij op deze wijze een unieke expositie. Zij bevragen zichzelf en lokken discussies uit. Vertrouwd, maar ook bevreemdend. Op Vaaggrond vinden bezoekers een gastvrije plek om onderling gesprekken aan te kunnen gaan.

Op Vaaggrond staat de kunstenaar centraal. Ter plekke kan hij of zij aan de slag. Autonoom en vrij.
Daaromheen zijn betrokkenen actief. Denk hierbij aan bedrijven, buurtgenoten, onderwijsinstellingen, hun studenten, leerlingen én belangstellenden. In Vaaggrond leert iedereen van elkaar binnen een innovatief kunstzinnig concept.

Wij halen het beste bij onze stagiaires naar boven, zodat zij groeien en bloeien. De ‘tuinman’ op Vaaggrond weet namelijk wat groeibevorderend is. Hij heeft een beeld voor ogen wat het allemaal kan worden. Hij snoeit, verplant, poot, geeft voedsel en water op gezette tijden. En hij erkent dat hij niets in de hand heeft, maar dat hij kan zorgen voor optimale omstandigheden.

Onze kunstenaars stemmen, met hun conceptuele werk, tot nadenken. Zij lokken discussies uit en gaan u voor in artistiek denken. Vertrouwd, en tóch verrassend. In de kunstzinnige wereld zijn de mogelijkheden onbegrensd. Of het nu gaat om kunst in opdracht, huren, lesgeven, creatieve sessies of workshops. Hoe vaag ook: bel ons en wij scheppen mee. Vanuit de kunde van het doorgronden.

Onbegrensde mogelijkheden

In 2007 vestigde Els Börger zich als autonoom beeldend kunstenaar in Veldhoven. Omdat de locatie gelegen was in een bosperceel, én de voorzieningen benedenmaats waren, luidde de vraag wat op deze plek mogelijk was.

Al snel ontstonden er contacten met buurtgenoten. Het initiatief onstond om gezamenlijk iets te doen met wandelingen en het exposeren van kunst. Els organiseerde met collega kunstenaars exposities en performances in de bostuin. Haar partner, Hans Tilman, introduceerde de naam ‘Museum zonder Muren’. ‘Hier zijn de mogelijkheden onbegrensd’, zei hij. ‘Als wij er samen maar in geloven.’ Vanuit deze situatie is langzamerhand Vaaggrond gegroeid.

Buiten geijkte paden

Een van de ideeën was om in het ‘Museum zonder muren’ met een activiteit te komen die een beetje buiten de geijkte paden viel. Zo ontstond de midwinter expositie die inmiddels zijn 8ste presentatie achter de rug heeft. In het begin waren de exposities thematisch, zoals: ‘Voordat ik omkijk, Frisse blik en Buiten Zinnige kunst’. Nadeel was dat er ieder jaar een nieuw thema bedacht moest worden en dat daarbij ook een andere vormgeving hoorde. Dit was tijdsintensief en leverde ook geen herkenbaar beeldmerk op.

Ambities van vaaggrond.

Vaaggrond staat midden in de samenleving, waarbij kunstenaars in een open omgeving kunst ontwerpen. Daarnaast denkt iedereen mee. In hedendaagse bewoordingen: ‘de klant is een co-creatieve prosumer’. Vanuit die visie werkt Vaaggrond interactief, co-creatief en richt zich op een nieuw dialogisch model waarin mensen een hoopvolle en eigentijdse werkelijkheid scheppen. Vaaggrond zoekt naar innovatieve verdienmodellen waarin interactie tussen mensen, kunst, natuur en co-creatie centraal staan. Vaaggond koestert kleinschaligheid, staat voor een duurzaam milieu en bevordert respect voor elkaar, de natuur en de ecologische infrastructuur.
Vaaggrond heeft als missie om mensen te (ver)-binden via de integratie van de domeinen kunst, cultuur, natuur en educatie. Daar waar mensen zich onderling tot kunst en cultuur verhouden, vindt in een natuurlijke omgeving persoonlijke en kunstzinnige interactie plaats. Binnen die interactie leren mensen informeel en spelenderwijs. Zij ontmoeten elkaar in een groene kunstzinnige buitenruimte en gaan betekenisvol aan het werk. In die ruimte staan op integrale wijze zorg voor mens, natuur en milieu (ecologie & bio-diversiteit) centraal, opdat mensen hier respectvol mee (leren) omgaan.

De doelstelling van Vaaggrond is innovatief en locatie-overstijgend waarbij kunst, cultuur en educatie op professionele wijze worden uitgedragen. Deelnemers ondernemen kunstzinnige activiteiten en begeven zich in een wereld van natuur, rust en (onderlinge) bezinning. Zowel professionele kunstenaars, evenals zij die hobbymatig kunst beoefenen, alsmede de beschouwende bezoekers die overwegend komen kijken. Dat levert voor iedereen toegevoegde waarde op.

Het onuitspreekbare zichtbaar maken

VaaggrondMuseumZonderMuren-300x215links3

Enkele jaren geleden hebben twee kunstenaars: Ellen ter Beek en Wiepkje Spoelstra de naam ‘Vaaggrond’ bedacht. Deze naam is door hen ontleend aan het archeologische onderzoek dat rond 2010 in de nabijheid van het bosperceel plaatsvond. Er werd een ringweg rond Oerle aangelegd. Daaraan voorafgaand werd bodemonderzoek uitgevoerd. Vaaggrond is een begrip uit de Nederlandse bodemclassificatie. Hieronder verstaat men alle minerale gronden zonder duidelijke ontwikkeling van horizonten. Het zijn over het algemeen jonge, weinig ontwikkelde gronden waarin de verschillende bodemvormende processen nog weinig invloed hebben gehad. Vaaggronden hebben veelal een licht gekleurde, meestal wat humusarme bovengrond. De vaaggronden op en rond de locatie vallen onder deze categorie en zijn overwegend stuifzandgronden.

Wiepkje en Ellen opperden om deze naam te gebruiken. ‘Lekker vaag, dat wel’, zeiden ze. ‘Kunst is vaag, want tracht in beeld te verwoorden wat nauwelijks te zeggen is’. Lees meer

Authentiek leren en werken

Vaaggrond is een lokatie waar kunstenaars in een groene open ruimte kunnen exposeren en werken. Het perceel is hiervoor goed toegerust. Op diverse punten zijn stroomvoorzieningen aanwezig.
Er is een volledig ingerichte werkplaats. De organisatiestructuur biedt kunstenaars de volledige vrijheid om aan- of aan te haken. Als kunstenaars dat willen, organiseert Vaaggrond evaluatie- en feedbackbijeenkomsten.

Voor het gebruik van het perceel wordt een gebruikersvergoeding gevraagd. Periodiek zijn exposities mogelijk. Er is een eigen huisstijl en beeldmerk. De organisatie treedt naar buiten en neemt op het gebied van PR en communicatie werk uit handen.

Vaaggrond opereert grotendeels subsidie-onafhankelijk. Er werken vrijwilligers. Daarnaast zijn er stagiaires, afstuderenden en leerlingen actief. Voor allen fungeert Vaaggrond als authentieke werk- en leeromgeving. Iedereen werkt aan zijn persoonlijke leerdoelen en leert van elkaar. Coaching geschiedt door professionele medewerkers. Niet het productieproces, maar het leerproces is leidend. Een kwestie van maatwerk.

vangedeeltePot-1024x768rechts1

Informele organisatie

platteOrganisatie-1024x900links4

Vaaggrond beschikt over een kleine en informele organisatie. Er werken vrijwilligers en stagiaires. Alle inspanningen staan ten dienste van kunst en de kunstenaar. De kunstenaar werkt op Vaaggrond en is autonoom en handelingsvrij. Er zijn geen restricties, noch artistieke beperkingen.

Vaaggrond is actief in een periode waarin bezuinigingen een ware kaalslag hebben aangericht in de kunswereld. Om te kunnen werken, zullen we creatief en ondernemend moeten zijn. Eigenlijk: ‘Roeien met de riemen die we niet hebben’. Vaaggrond steunt academisch opgeleide kunstenaars: betrokken, dienstbaar en ondersteunend. Vrienden van Vaaggrond leveren soms een bijdrage. Samen maken wij het onmogelijke mogelijk. Een pas op de plaats, maar wél met een sprong voorwaarts.

Onder de grond

De-tuinman-verkleindlinks5

Lange tijd keken ecologen alleen naar wat er boven de grond gebeurde. Toch is dat wat onder de grond gebeurt minstens zo belangrijk. Wat er ook groeide en bloeide: alles laat zijn erfenis na. In de bodem zijn sporen van het verleden terug te vinden. De oorzaak van dat wat boven de grond groeit en bloeit is te allen tijde in bodemlagen terug te vinden. We weten bijvoorbeeld dat darmflora belangrijk is. Dat geldt net zo goed onder de grond. Hoe vaag dit alles misschien nog is. Erfenissen die wij acherlaten, kunnen de toekomst essentieel veranderen.

Op dat snijvlak komen de tuinman en de kunstenaar elkaar tegen. Beiden werken met hun gedachten ondergronds en zijn gericht op creatie. Totdat het resultaat van hun werk in de werkelijkheid zichtbaar wordt. Het onuitsprekelijke wordt zichtbaar.